Logo
I. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy regulamin aplikacji internetowej (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług „Poldrony” (zwanej dalej Aplikacją ) i jest przeznaczony dla Użytkowników, zwanych również Odbiorcami usług, o których mowa w pkt 4, korzystających z dowolnych przeglądarek internetowych.
 2. Regulamin, o którym mowa w punkcie powyżej, jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
 3. Właścicielami i Operatorami Aplikacji, a także Usługodawcami świadczonych za jej pośrednictwem usług, są Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (zwanym dalej WODR), z siedzibą przy ul. Sieradzkiej 29, 60-163 Poznań oraz CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A., z siedzibą przy ul. Plac Andersa nr 7, 61-894 Poznań (zwanym dalej NETICTECH), zwane również Operatorami, przy czym:
  1. za przyjęcie zgłoszenia usługi do realizacji, jej realizację oraz rozliczenie odpowiada NETICTECH,
  2. za bezpieczeństwo przetwarzania danych przez Operatorów odpowiada WODR
 4. Usługi Poldrony polegają w szczególności na:
  1. składaniu zamówień i realizacji usług rolniczych z zakresu:
   1. mapowania pól z szacowaniem niedoboru makro i mikro składników,
   2. szacowania szkód w rolnictwie,
   3. termowizji w gospodarstwach rolnych,
   4. wykonywania zabiegów ochrony roślin (wykrywanie i zwalczanie omacnicy prosowianki w kukurydzy za pomocą metod biologicznych),
  2. śledzeniu statusu zamówienia i realizacji usługi rolniczej,
  3. śledzeniu historii złożonych zamówień, ich zakresów, cen, terminów realizacji, wyników analiz, podsumowań i zaleceń,
  4. pobieraniu opracowań, powstałych w wyniku realizacji zleconej usługi,
  5. pobieraniu elektronicznej faktury.
 5. Usługi, o których mowa w pkt 4, będą realizowane na rzecz Odbiorców usług na podstawie zlecenia, wypełnionego i zatwierdzonego do realizacji przez Użytkownika w Aplikacji.
 6. Z Aplikacji internetowej można korzystać poprzez uruchomienie strony www.poldrony.pl w dowolnej przeglądarce internetowej.
 7. Korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji jest płatne.
 8. Koszty transmisji danych, wymaganych do korzystania z Aplikacji, pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wysokość opłat, naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji.
 9. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, w tym logotypy, elementy graficzne, mapowe i inne treści, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatorów.
II. Wymagania techniczne i zasady dostępu.
 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich Odbiorców usług, korzystających z dowolnych przeglądarek internetowych.
 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do Internetu.
 3. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest podać unikalny login i hasło. Aplikacja obsługuje istniejące konta Użytkowników oraz rejestrację nowego Użytkownika.
III. Ogólne zasady korzystania z Aplikacji internetowej.
 1. Użytkownicy, logując się do Aplikacji, zawiązują tym samym umowę z Operatorami, na świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie wskazanym w Rozdziale I pkt 4.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Regulaminem, niewprowadzania treści o charakterze bezprawnym, a także korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji internetowych.
 3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatorów, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 4. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatorów o każdym przypadku naruszenia ich praw, w związku z korzystaniem z Aplikacji.
IV. Odpowiedzialność Operatorów i użytkowników Aplikacji.
 1. Operatorzy prowadzą bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operatorzy nie gwarantują jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, w tym m.in., Operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. szkody oraz utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
  2. szkody oraz utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji, związanych z działaniem aplikacji i serwisów internetowych, których dostawcą są podmioty trzecie.
 3. Operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
V. Prawa autorskie
 1. Operatorzy są wyłącznymi autorami Aplikacji oraz opracowań, o których mowa w Rozdziale I pkt 4 i przysługuje im pełny zakres majątkowych i niemajątkowych praw autorskich.
 2. Operatorzy oświadczają, że zarówno Aplikacja, jak i opracowania nie naruszają osobistych i majątkowych praw podmiotów trzecich
 3. Wykonawcy przekazują Zamawiającemu prawa do opracowań na następujących polach eksploatacji:
  1. danych anonimowych - statystyk z wykonanych usług oraz ich skuteczności, w tym powiatu, wielkości i rodzaju uprawy, zaleceń - wyników usług oraz dat realizacji,
  2. materiałów graficznych (zdjęć) pozbawionych kontekstu danych osobowych, w tym szczegółowej lokalizacji ich wykonania.
VI. Ceny i zasady rozliczenie usług.
 1. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług, usługi będą wyceniane indywidualnie, na żądanie Użytkownika, przed złożeniem przez niego zamówienia na świadczenie usługi.
 2. Odbiorca usługi zobowiązany jest do udzielenia Usługodawcom wszelkich informacji, wymaganych do prawidłowej wyceny usługi.
 3. Za rozliczenie wykonanych usług , w tym za wystawienie faktury/rachunku oraz obsługę ewentualnych roszczeń, odpowiedzialny jest NETICTECH.
 4. NETICHTECH wystawi Odbiorcy usług fakturę/rachunek pro forma w dniu wystawienia zlecenia, o którym mowa w Rozdziale I pkt 5.
 5. Po otrzymaniu wynagrodzenia na wskazane na fakturze konto bankowe, NETICHTECH przekaże Zamawiającemu właściwą fakturę/rachunek.
 6. Za dzień rozpoczęcia wykonania usługi, uważa się datę wpływu wynagrodzenia na konto Netictech.
VII. Zakończenie korzystania z Aplikacji.
 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie rozwiązać umowę, poprzez zaprzestanie korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce plików cookies lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga wyrejestrowania się z niej.
 2. Rezygnacja dotyczy korzystania z samej Aplikacji. Rezygnacja z realizacji zamawianych usług, polegających na oblotach i czynnościach z nimi związanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i/lub Operatora jest możliwa za zgodą Stron, która określi zwrot opłaty dla Zamawiającego i poniesione koszty Operatora.
 3. Przyczyny niezależne od Zamawiającego i/lub Operatora to między innymi wynikające ze zdarzeń losowych związanych z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zamkniętymi strefami oblotów lub klęskami żywiołowymi.
 4. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania w niej danych osobowych, które są niezbędne do realizacji zadań i obowiązków Operatorów, wynikających ze zrealizowanych usług, zleconych za jej pośrednictwem.
 5. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatorów, a w szczególności w ich dobre imię, Operatorzy mogą podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 6. Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zawieszenia działalności Aplikacji, zaprzestania prowadzenia jej strony internetowej, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, a także prawo do zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
VIII. Zmiana i dostęp do Regulaminu.
 1. Operatorzy mają prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Aplikacji wraz z informacją o wprowadzeniu zmian.
 3. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
 4. Operatorzy zapewnia stały dostęp do Regulaminu, poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.poldrony.pl.
IX. Ochrona danych osobowych użytkowników
WODR oraz NETICTECH przywiązują dużą wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów, dlatego wdrożyły i stosują wymagane w tym zakresie środki. Realizując obowiązek informacyjny, wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1) – dalej RODO – Operatorzy informują, że:
 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji, realizującymi wspólnie usługi za jej pomocą, są Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań, adres mailowy: wodr@wodr.poznan.pl, tel. 61 868 52 72 oraz CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Plac Andersa 7, 61-894 Poznań, adres mailowy: netictech@netictech.com, tel. +48 61 664 2606, zwani dalej Współadministratorami.
 2. Współadministratorzy wyznaczyli do kontaktu z użytkownikami Administratora Wykonawczego, którym jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
 3. Z Administratorem Wykonawczym można kontaktować za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, na nr tel. +48 723 678 010 lub na adres e-mail: iod@wodr.poznan.pl.
 4. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji usług, o których mowa w Rozdziale I pkt 4 niniejszego Regulaminu, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. rozliczenia opłat za wykonanie usług, o których mowa w Rozdziale I pkt 4 niniejszego Regulaminu i realizacji, wynikających z nich, ewentualnych roszczeń, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z odrębnymi przepisami prawa (Ustawa o rachunkowości, Ordynacja podatkowa, Kodeks cywilny),
  3. monitorowania jakości świadczonych usług oraz potrzeb uczestników, w kontekście planowania przyszłych usług oraz w celach statystycznych, w oparciu o podstawę prawną, jaką jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych użytkowników Aplikacji mogą być:
  1. podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnych umów (np. firmy serwisujące sprzęt komputerowy, hosting serwera Aplikacji oraz serwera pocztowego, broker ubezpieczeniowy),
  2. podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (operator pocztowy, firmy kurierskie),
  3. podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Dane osobowe użytkowników po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym miało miejsce rozliczenie usługi.
 7. Dane osobowe użytkowników nie będą profilowane oraz poddawane zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 8. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będą podlegały transgranicznemu przetwarzaniu.
 9. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Współadministratorów danych osobowych, użytkownicy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
X. Postępowanie reklamacyjne dot. Aplikacji.
 1. Reklamacje dotyczące nienależytego działania Aplikacji należy zgłaszać na adres e-mail: wodr@wodr.poznan.pl w terminie 14 (czternastu) dni od daty zdarzenia, stanowiącego przedmiot reklamacji. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • określenie podmiotu dokonującego reklamacji (login Użytkownika),
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 3. W terminie 30 dni od dnia jej otrzymania Operatorzy rozpatrują reklamację oraz informują użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operatorzy zwracają się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Operatorzy dołożą wszelkich starań, aby Aplikacja oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem, działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Operatorzy nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami lub niedozwoloną ingerencją użytkownika lub osób trzecich, niewystarczającą przepustowością łącza, za pomocą którego użytkownik korzysta z Aplikacji, naruszeniem warunków Regulaminu przez użytkownika.
 5. Operatorzy zastrzegają sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 6. Działania, o których mowa w pkt 4, będą poprzedzone informacją, wysłaną do użytkownika na adres e-mail, zawierająca planowany termin zawieszenia usługi.
 7. Operatorzy zastrzegają sobie możliwość wdrażania do Aplikacji we wszelkich jej płaszczyznach, rozwiązań funkcjonalnych, identyfikacyjnych lub innych, które okażą się odpowiednie do przedmiotu lub uwarunkowań technicznych Aplikacji, w związku z możliwościami występowania zachowań czy zdarzeń niepożądanych lub zagrażających prawom lub interesom Użytkowników, Operatorów albo uzasadnionym interesom osób trzecich.
XI. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usługi.
 1. Wszystkie usługi, o których mowa w Rozdziale I pkt 4 objęte są gwarancją Usługodawców.
 2. Odbiorcy usługi przysługuje reklamacja w przypadku, gdy usługa została wykonana przez Usługodawców w sposób niedbały, niekompletny lub niezgodny z formularzem zlecenia i zapisami Regulaminu.
 3. Wynikiem reklamacji może być korektę usługi lub zwrot kosztów jej wykonania.
 4. Za obsługę reklamacji usług, o których mowa w Rozdziale I pkt 4 odpowiada NETICTECH.
 5. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem Formularza zgłoszenia reklamacji, stanowiącym złącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Netictech w terminie 30 Dni od daty jej wpłynięcia do Netichtech.
 7. Reklamacje należy składać:
  1. za pośrednictwem maila, na adres: wodr@wodr.poznan.pl, z załączonym, podpisanym przez Odbiorcę usługi, skanem Formularza zgłoszenia reklamacji,
  2. w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,– oryginał podpisanego przez Odbiorcę Formularza zgłoszenia reklamacji, na adres ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań.
XII. Polityka plików cookies.
Polityka plików cookies jest dostępna na stronie internetowej www.wodr.poznan.pl.
XIII. Postanowienia końcowe.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 roku.